Projekty Unijne


Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Integracja społeczna, Działanie 8.2. Włączenie społeczne.

 

 

 

DLA KOGO?

  • jeżeli masz wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. ponadgimnazjalne

  • mieszkasz na terenie województwa opolskiego (wg przepisów Kodeksu Cywilnego)

  • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji


TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Zacznij od nowa

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Wartość projektu: Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi: 760 027,05zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 722 025,69zł.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 40 mieszkańców woj. opolskiego (24K; 16M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) od 18 roku życia, mieszkających na terenie woj. opolskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. opolskiego:

  • 90% osób bezrobotne niezarejestrowane: 36 os. (21K, 15M)

  • 10% grupy docelowej stanowią osoby bierne zawodowo: 4 os. (3K, 1M)

  • 100% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach: 40 os. (24K, 16M)

  • 35% grupy docelowej stanowią osoby niepełnosprawne: 10 os. (6K, 4M)

  • 20% grupy docelowej stanowią osoby pochodzące z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Nysa,Strzelce Opolskie): 8 os.

  • 10% grupy docelowej stanowią osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 4 os. (3K,1M)

  • 10% grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dowiadczających wykluczenia społecznego (z powodu więcej niż jednej z przesłanek): 4 os. (4M)

 

Cel główny projektu: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 40 mieszkańców woj. opolskiego (24K; 16M)(w tym mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) przez okres 24 miesięcy poprzez instrumenty integracji społecznej i zawodowej.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego i nabycie dokumentu potwierdzającego kompetencje ważne bezterminowo. Dodatkowo doprowadzenie 18 uczestników na ścieżkę kariery zawodowej za pomocą subsydiowanego zatrudnienia po ukończonym szkoleniu oraz doprowadzenie 16 uczestników do postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęcia dalszej aktywizacji.

Oferowane wsparcie: Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Integralną częścią szkoleń będą materiały dydaktyczne oraz szkoleniowe. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zwrot kosztów dojazdów.

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Nestor Group
Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32

Biuro projektu
ul. Marii Rodziewiczówny 15
48-303 Nysa
tel. 690 980 000


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów