Szkolenia zawodowe

Asystent osoby starszej

Cele szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Planowanie kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług

  • Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia jakości jej życia.

  • Udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego.

  • Stosowanie różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą straszą.

  • Współdziałanie z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą.

  • Wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych.

  • Pobudzanie aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej.

  • Udzielanie pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych.

  • Udzielanie pomocy podopiecznemu w nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych.

  • Wspieranie podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego. 


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów