Projekty Unijne

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA!!!

ZDOBĄDŹ, UZUPEŁNIJ LUB ZWIĘKSZ SWOJE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNO - TELEKOMUNIKACYJNYCH

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX –Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

 

 

Tutaj znajdziesz wszystkie aktualności dotyczące realizacji projektu, SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO!

Trwa rekrutacja uczestników do kursu na poziomie podstawowym, zapraszamy do aplikowania za pomocą formularza dostępnego na stronie w sekcji ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU.

 

CHCESZ ZNAĆ AKTUALNY TERMIN REKRUTACJI NA KONKRETNY POZIOM KURSU PRZEJDZ DO ZAKŁADKI – BĄDŹ NA BIEŻĄCO! AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Pobierz i zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Sposób dostarczenia dokumentów: listownie lub mailowo – konieczność uzupełnienia oryginałów

 

Głowna siedziba realizatora projektu:

Nestor Group
ul. Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 / 303 02 32

e-mail: biuro@nestorgroup.pl
www.nestorgroup.pl
biuro czynne w godz.: pn.-pt.: 7.30 – 15.30

Podanie wyników rekrutacji (dokument dołączony do regulaminu konkursu) nastąpi w formie preferowanej przez kandydatów, tj. listownie, mailowo, telefonicznie, z uwzględnieniem przestrzegania ochrony danych osobowych.

DLA KOGO?

 • jeżeli masz 50 lat i więcej,

 • jeżeli posiadasz wykształcenie niższe niż policealne i wyższe, czyli ukończone tylko szkoły podstawowe lub gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (zawodowe, technika, licea) lub brak wykształcenia,

 • mieszkasz na terenie województwa opolskiego,

 • nie ważne czy pracujesz, jesteś bezrobotny/a, jesteś rolnikiem, prowadzisz własną działalność gospodarczą, pobierasz rentę, emeryturę czy inne świadczenia pieniężne,

 • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno– telekomunikacyjnych

TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Moc cyfrowych kompetencji

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie

Wartość projektu:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi: 992 250,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 893 025,00 zł.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 420 osób dorosłych (252 kobiet i 168 mężczyzn), pracujących i niepracujących o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim wg przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji (w obszarze ICT).

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. opolskiego:

 • 100% osób w wieku 50 lat i więcej (252 kobiet i 168 mężczyzn),

 • 100 % o niskich kwalifikacjach - 420 os. (252 kobiet i 168 mężczyzn),

 • 60 % os, bezrobotnych – 252 os (152 kobiet i 100 mężczyzn), w tym 10 % długotrwale bezrobotnych – 26 os. (16 kobiet i 10 mężczyzn),

 • 20 % biernych zawodowo – 84 os. (50 kobiet i 34 mężczyzn),

 • 20 % pracujących – 84 os.  (50 kobiet i 34 mężczyzn), w tym prowadzące działalność gospodarczą,

 • 75 % z terenów wiejskich – 315 os. (189 kobiet i 126 mężczyzn),

 • 20 % niepełnosprawnych – 84 os. (50 kobiet i 34 mężczyzn).

 

Cel główny projektu: wzrost kompetencji cyfrowych oraz nabycie kwalifikacji w zakresie TIK (Technologii informacyjno-komunikacyjnych) u osób dorosłych, pracujących i niepracujących o niskich kwalifikacyjnych, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących w województwie opolskim, dzięki udziałowi w kursie komputerowym, realizowanym według ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework, na poziomie podstawowym A, który zakończy się egzaminem certyfikującym DIGCOMP.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego w certyfikacji DIGCOMP i nabycie kwalifikacji w zakresie TIK u min. 90 % z 420 uczestników projektu i otrzymanie przez nich dokumentu ważnego bezterminowo potwierdzającego kompetencje informacyjno-telekomunikacyjne

Oferowane wsparcie: kursy komputerowe wg standardu Digital Competence Framework, kończące się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A.

 

Szczegóły dotyczące kursów komputerowych:

 • w ramach projektu zorganizowanych zostanie 35 grup szkoleniowych, średnio 12-osobowych,

 • zajęcia będą trwać 120 godzin/grupę, średnio 3 godziny dziennie, 2 razy w tygodniu i odbywać się będą w godzinach porannych lub popołudniowych w dni powszednie lub weekendy z poszanowaniem potrzeb i możliwości osób zatrudnionych,

 • kurs składa się 5 obszarów tematycznych Digital Competence Framework:
  Informacja – 12h; Komunikacja – 36h; Tworzenie treści – 24h; Bezpieczeństwo – 24h; Rozwiązywanie problemów – 24h

 • każdy uczestnik otrzyma na własność podręcznik, notatnik, długopis oraz będzie mógł skorzystać z bezpłatnej przerwy kawowej.

 

 

HARMONOGRAMY:

KONTAKT:

Biuro w Nysie
Budynek Ośrodka Inicjatyw Twórczych INVENTUS
ul. Rodziewiczówny 18b
48-303 Nysa

Biuro w Świdnicy
Kolejowa 1 D
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów