Projekty Unijne


Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

 

 

 

DLA KOGO?

 • jeżeli masz wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. ponadgimnazjalne

 • masz ukończone 30 lat i więcej

 • mieszkasz na terenie województwa opolskiego (wg przepisów Kodeksu Cywilnego)

 • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji


TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Ku godnemu zatrudnieniu

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi: 739 143,00zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 702 185,85 zł.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 40 mieszkańców woj. opolskiego (24K; 16M), osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub nieposiadających stabilnej pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia (w tym mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) od 30 roku życia, mieszkających na terenie woj. opolskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. opolskiego:

 • 60% osób bezrobotnych: 24 os. (15K, 9M)

 • 40% osób pracujących: 16 osób (9K, 7M)

 • 38% grupy docelowej stanowią osoby w wieku powyżej 50 lat: 15 os. (9K, 6M)

 • 35% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach: 14 os. (8K, 6M)

 • 28% grupy docelowej stanowią osoby długotrwale bezrobotne: 11 os. (6K, 5M)w tym osoby niepełnosprawne (2K)

 • 25% grupy docelowej stanowią osoby posiadające przynajmniej 1 dziecko do 6 r.ż. lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 r.ż.: 10 os. (6K, 4M)

 • 20% grupy docelowej stanowią osoby pochodzące z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Nysa,Strzelce Opolskie): 8 os.

 • 13% grupy docelowej stanowią migranci powrotni i imigranci: 5 os. (3K,2M)

 • 10% grupy docelowej stanowią bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat: 4 os. (4M); skorzystają oni tylko z podniesienia kwalifikacji/przekwalifikowania

 • 8% grupy docelowej stanowią osoby bierne zawodowo (osoby na urlopie wychowawczym): 3 os. (3K)

 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia/podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej 40 mieszkańców woj. opolskiego (24K; 16M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub nieposiadających stabilnej pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia (w tym mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) od 30 roku życia przez okres 24 miesięcy poprzez instrumenty rynku pracy i aktywizacji zawodowej.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego i nabycie dokumentu potwierdzającego kompetencje ważne bezterminowo. Dodatkowo doprowadzenie 20 uczestników na ścieżkę kariery zawodowej za pomocą subsydiowanego zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.

Oferowane wsparcie: Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Integralną częścią szkoleń będą materiały dydaktyczne oraz szkoleniowe. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zwrot kosztów dojazdów.

 

12.06.2019 r.

Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 1. Planowanie zakończenie rekrutacji – 31.08.2019 r.

 

31.08.2019 r.

Nabór do grupy 1 został zakończony - osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym telefonicznie.

 

03.10.2019 r.

Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 2. Planowanie zakończenie rekrutacji – 06.11.2019 r.

 

08.11.2019 r.

Nabór do grupy 2 został zakończony - osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym telefonicznie.

 

31.01.2020 r.

Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 3. Planowanie zakończenie rekrutacji – 31.03.2020 r.

 

31.03.2020 r.

Nabór do grupy 3 został zakończony - osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym telefonicznie.

 

04.05.2020 r.

Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 4. Planowanie zakończenie rekrutacji – 30.06.2020 r..

 

30.06.2020 r.

Nabór do grupy 4 został zakończony - osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym telefonicznie.

 

KONTAKT:

Nestor Group
Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32

Biuro projektu
ul. Marii Rodziewiczówny 15
48-303 Nysa
tel. 690 980 000


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów