Projekty Unijne

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

 

31.09.2022 r.

Rekrutacja do projektu jest już zakończona. Wszystkich chętnych zachęcamy do śledzenia naszych stron z aktualnościami. Planujemy kolejne edycje !

 

DLA KOGO?

  • jeżeli masz wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. ponadgimnazjalne

  • masz ukończone 50 lat i więcej

  • jesteś osobą bierną zawodowo

  • mieszkasz w jednym z trzech powiatów woj. lubuskiego: strzelecko-drezdeneckim, krośnieńskim, międzyrzeckim (wg przepisów Kodeksu Cywilnego)

  • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji

 

TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu:Aktywna ścieżka do zatrudnienia

Obszar realizacji projektu:województwo lubuskie: p. strzelecko – drezdenecki, p. krośnieński, p. międzyrzecki

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Wartość projektu: Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi: 1 007 334,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 956 967,39 zł.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 72 mieszkańców woj. lubuskiego (48K; 24M), osób biernych zawodowo (niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w powiatach krośnieńskim, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim woj. lubuskiego - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. lubuskiego:

  • 100 % grupy docelowej stanowią osoby po 50 roku życia: 72 os. (48K, 24M);

  • 100 % grupy docelowej stanowią osoby bierne zawodowo: 72 os. (48K, 24M);

  • 100 % grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach: 72 os. (48K, 24M);

  • 65 % grupy docelowej stanowią kobiety 48 os. (48K);

  • min. 10% grupy docelowej stanowią osoby z niepełnosprawnościami: 8 os. (5K, 3M).

Cel główny projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 72 (48K,24M) osób biernych zawodowo(niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w powiatach strzelecko-drezdeneckim, krośnieńskim, międzyrzeckim woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dzięki objęciu uczestników projektu programem aktywizacji zawodowej, zawierającym usługi rynku pracy: Indywidualny Plan Działania (IPD), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe w okresie 01.04.2021-31.03.2022.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego i nabycie dokumentu potwierdzającego kompetencje ważne bezterminowo. Dodatkowo doprowadzenie min. 29 uczestników na ścieżkę kariery zawodowej za pomocą 4-miesięcznego stażu oraz doprowadzenie min. 36 uczestników do postępu w procesie aktywizacji zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia.

Oferowane wsparcie: Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w płatnym 4-miesięcznym stażu zawodowym.

 

 

HARMONOGRAMY:

KONTAKT:

Biuro projektu w Krośnie Odrzańskim
Budynek Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Piastów 2
66-600 Krosno Odrzańskie

Nestor Group
ul. Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja