Projekty Unijne


Projekt wdrażany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.

Działanie 9.1 Transformacja społeczna.

 

 

 

DLA KOGO?

  • jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub jej opiekunem faktycznym,

  • jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  • jesteś osobą bierną zawodowo,

  • mieszkasz w jednym z powiatów subregionu wałbrzyskiego woj. dolnośląskiego: w którego skład wchodzą powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych, ząbkowicki(wg przepisów Kodeksu Cywilnego).


TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Usługi społeczne dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętego wsparciem FST dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji.

Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie: subregion wałbrzyski objętego wsparciem FST, w którego skład wchodzą powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowicki zgodnie z KC.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.01.2025 r.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 40 mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętego wsparciem FST wg przepisów Kodeksu Cywilnego (24K; 16M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz posiadających status osoby biernej zawodowo.

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. dolnośląskiego:

  • 100 % grupy docelowej stanowią osoby bierne zawodowo: 40 os. (24K, 16M),

  • 100 % grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 40 os. (24K, 16M),

  • 50 % grupy docelowej stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: 20 os. (12K 8M),

  • 50 % grupy docelowej stanowią opiekunowie faktyczni: 20 os. (12K 8M),

  • min. 40% grupy docelowej stanowią osoby z niepełnosprawnościami: 8 os. (5K, 3M) – dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Cel główny projektu: Organizacja kompleksowego programu obejmującego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 UP (12K,8M), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 uczestników projektu (12K,8M), wsparcie dla 20 opiekunów faktycznych (12K,8M) poprzez możliwość nabycia kompetencji/kwalifikacji w ramach kursu opiekuna osób niesamodzielnych oraz poradnictwa psychologicznego indywidualnego, w okresie 01.01.2024r.-31.01.2025r.

Efekt trwałości: Zwiększenie aktywności zawodowej osób wykluczonych dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Powstaną nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych, dzięki czemu nastąpi deinstytucjonalizacja podmiotów realizujących wsparcie całodobowe.

Oferowane wsparcie: Wparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie kształcenia, w tym szkolenia i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; oraz poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, Rozwój usług asystencji osobistej i opiekuńczych (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz ze wsparciem towarzyszącym zwiększającym szanse na niezależne życie, świadczone w społeczności lokalnej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone w miejscu zamieszkania.

 

23.02.2024 r.

Aktualnie prowadzimy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Planowanie zakończenie rekrutacji – 30.04.2024 r.

 

HARMONOGRAMY:

Grupa 1:

 

 

KONTAKT:

Nestor Group - Biuro projektu
ul. Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów