Projekty Unijne

MOC CYFROWYCH KOMPETENCJI

O projekcie:

W 2017 firma Nestor Group realizuje projekt „Moc Cyfrowych Kompetencji”, wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Wyrównywanie dostępu do nauki przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej, oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.01.2018

Wartość projektu: 1083600 zł, w tym współfinansowanie UE: 975240 zł.

Wzrost kompetencji cyfrowych oraz nabycie kwalifikacji w zakresie TIK u min. 80% z 420 osób dorosłych (252K,168M), pracujących i niepracujących o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w powiatach wołowskim, legnickim ziemskim, górowskim, wałbrzyskim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, jeleniogórskim ziemskim, jaworskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, województwa dolnośląskiego, dzięki udziałowi w kursie komputerowym, realizowanym według ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework, na poziomie podstawowym A, który zakończy się organizacją egzaminu certyfikującego DIGCOMP, w okresie od 01.01.2017 do 31.01.2018 roku.

Projekt zakłada, że minimum 80% jego uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje.

 

Adresaci projektu:

Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 420 osób dorosłych (252K,168M), pracujących i niepracujących o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w powiatach wołowskim, legnickim ziemskim, górowskim, wałbrzyskim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, jeleniogórskim ziemskim, jaworskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, województwa dolnośląskiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego–kryterium premiujące 2–chcące podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie ICT, zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie podstawowym A, których uzyskanie zostanie zweryfikowane poprzez organizację egzaminu certyfikującego DIGCOMP w obszarze kompetencji cyfrowych.

 

Udział w projekcie wezmą mieszkańcy z każdego z w/w powiatów.
W grupie docelowej znajduje się:

  • 100% osób o niskich kwalifikacjach: 420 osób (252K,168M)

  • 100% osób w wieku 50 lat i więcej: 420 osób (252K,168M)

  • 60% osób bezrobotnych: 252 osób (152K,100M)

  • 20% osób biernych zawodowo: 84 osób (50K,34M)

  • 20% osób pracujących: 84 osób (50K,34M)

  • 75% osób z obszarów wiejskich: 315 osób (189K,126M)

  • 8% osób niepełnosprawnych: 34 osób (22K,12M)

 

Oferowane wsparcie:

Szkolenia komputerowe kończące się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A.

Integralną częścią szkoleń będą materiały szkoleniowe: podręcznik, pendrive, notatnik, długopis.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły, na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: wołowskim, legnickim ziemskim, górowskim, wałbrzyskim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, jeleniogórskim ziemskim, jaworskim, lubańskim, lwóweckim lub złotoryjskim. (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);

 

Warunki uczestnictwa:

  • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego w/w powiatach.

  • wiek powyżej 50 lat i więcej

  • wykształcenie max średnie

 

Zgłoszenie do projektu:

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 

Podanie wyników rekrutacji (dokument dołączony do regulaminu konkursu) nastąpi w formie preferowanej przez kandydatów, tj. listownie, mailowo, telefonicznie, z uwzględnieniem przestrzegania ochrony danych osobowych.

 

Szczegóły dotyczące kursów komputerowych:

Zorganizowanych zostanie 35 grup szkoleniowych śr. 12 osobowych. Szkolenia potrwają 120 godzin lekcyjnych ( 40 spotkań x 3 godziny lekcyjne).

Harmonogram szkoleń

 

Kontakt:

Biuro Projektu w Świdnicy

Kolejowa 1 D
58-100 Świdnica
tel. 74 / 303 02 32, kom. 889 680 000
e-mail: rekrutacja@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl

 

Harmonogram egzaminów zewnętrznych zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie A:

 

Harmonogramy zajęć kursów komputerowych zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na poziomie A:

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów