Projekty Unijne

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA!!!

ZDOBĄDŹ, UZUPEŁNIJ LUB ZWIĘKSZ SWOJE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNO - TELEKOMUNIKACYJNYCH

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne

 

 

Tutaj znajdziesz wszystkie aktualności dotyczące realizacji projektu, SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO!

Trwa rekrutacja uczestników do kursu na poziomie podstawowym, zapraszamy do aplikowania za pomocą formularza dostępnego na stronie w sekcji ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU.

 

CHCESZ ZNAĆ AKTUALNY TERMIN REKRUTACJI NA KONKRETNY POZIOM KURSU PRZEJDZ DO ZAKŁADKI – BĄDŹ NA BIEŻĄCO! AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Pobierz i zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Sposób dostarczenia dokumentów: listownie lub mailowo – konieczność uzupełnienia oryginałów

 

Biuro projektu:

Nestor Group
3-go Maja 44, pokój 4
76-200 Słupsk
tel. 607 927 604

e-mail: biuro@nestorgroup.pl
www.nestorgroup.pl
biuro czynne w godz.: pn.-pt.: 7.30 – 15.30

Podanie wyników rekrutacji (dokument dołączony do regulaminu konkursu) nastąpi w formie preferowanej przez kandydatów, tj. listownie, mailowo, telefonicznie, z uwzględnieniem przestrzegania ochrony danych osobowych.

DLA KOGO?

 • jeżeli jesteś osobą pracującą

 • masz 25 lat i więcej

 • mieszkasz na terenie województwa pomorskiego (wg przepisów Kodeksu Cywilnego)

 • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno – telekomunikacyjnych

TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Moc cyfrowych kompetencji

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.04.2019

Wartość projektu:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi: 1 400 000,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 1 190 340,00 zł.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 600 osób dorosłych (380K, 220M) pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych w wieku 25 lat i więcej tj. w wieku aktywności zawodowej mieszkających na terenie woj. pomorskiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji (w obszarze ICT).

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. pomorskiego:

 • 100% osób w wieku 25 lat i więcej: 600 os. (380K, 220M)

 • 100% osób, będących pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych: 600 osób (380K, 220M)

 • 80% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach: 480 os. (304K, 176M)

 • 80% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej: 480 os. (304K, 176M)

 • 60% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie: 360 os. (228K, 132M)

 • 5% grupy docelowej stanowią osoby niepełnosprawne: 30 os. (19K, 11M)

 

Cel główny projektu: Nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji kluczowych w obszarze ICT (Technologii informacyjnych i komunikacyjnych) przez min. 85% z 600 (380K, 220M), pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych w wieku 25 lat i więcej tj. w wieku aktywności zawodowej mieszkających na terenie woj. pomorskiego, poprzez udział w kursach komputerowych wg standardu Digital Competence Framework, zakończonych egzaminem zewnętrznym w certyfikacji DIGCOMP, w okresie od 01.06.2017-30.04.2019 roku.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego w certyfikacji DIGCOMP i nabycie dokumentu potwierdzającego kompetencje ważne bezterminowo

Oferowane wsparcie: Kursy komputerowe wg standardu Digital Competence Framework, kończące się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A, B i C. Integralną częścią szkoleń będą materiały szkoleniowe tj.: podręcznik, teczka, notes, długopis

 

Szczegóły dotyczące kursów komputerowych:

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 50 grup szkoleniowych, śr. 12 osobowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 Nabór nr 1: poziom A - podstawowy: 

480 osób: 40 grup/12 osobowych; 120 godzin lekcyjnych/gr. (3h/dziennie, 2 razy w tygodniu, 24h/gr./m-c - 8 spotkań/m-c; 5 m-cy/gr.)

Nabór nr 2: poziom B - średniozaawansowany: 

96 osób: 8 grup/12 osobowych; 120 godzin lekcyjnych/gr. (3h/dziennie, 2 razy w tygodniu, 24h/gr./m-c - 8 spotkań/m-c; 5 m-cy/gr.)

Nabór nr 3: poziom C - zaawansowany: 

24 osoby: 2 grupy/12 osobowe; 120 godzin lekcyjnych/gr. (3h/dziennie, 2 razy w tygodniu, 24 h/gr./m-c - 8 spotkań/m-c; 5 m-cy/gr.)

 

 • Na 120h/gr. składa się 5 obszarów tematycznych Digital Competence Framework: Informacja – 12h; Komunikacja – 36h; Tworzenie treści – 24h; Bezpieczeństwo – 24h; Rozwiązywanie problemów – 24h

 • Zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych lub popołudniowych w dni powszednie lub weekendy z poszanowaniem potrzeb i możliwości os. zatrudnionych

 

 

KONTAKT:

Nestor Group
Kolejowa 1 D
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów